porcelanico@porcelanico.pl tel: +48 858749476 mob: +48604594951
 
 
 
 
RONDINE LONDON FOG BRICK GRES 6x25 J85881 CENA ZA 1 SZT.
Cena:
2,25 zł
 
 
GEBERIT DELTA 50 - PRZYCISK SPŁ. 115.135.21.1
Cena:
164,00 zł
 
 
GEBERIT DELTA 21 - PRZYCISK SPŁ. CHROM 115.125.21.1
Cena:
182,00 zł
 
 
KORZILIUS NATUR SCHOD.ETRUSCO 24x33,5 1900-09580
Cena:
50,00 zł
 
 
GEBERIT DELTA 51 - PRZYCISK SPŁ. kol. CHROM BŁ. 115.105.21.1
Cena:
182,00 zł
 
 

REGULAMIN

I. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego działającego pod adresem: http://www.porcelanico.pl, prowadzonego przez Akcess Starosta i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą  przy ul.  Radzymińskiej 14 w Białymstoku (15-863), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000004006 , NIP: 5420203310, REGON: 050015280, adres poczty elektronicznej: porcelanico@porcelanico.pl, telefon +48 85 87 49 47, +48 604 594 951.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy użytkownik Sklepu powinien uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację wszystkich postanowień regulaminu.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy sprzedaży,  a także – na żądanie użytkownika Sklepu – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik Sklepu.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez sprzedawcę z klientem.
 5. Regulamin został sporządzony przy uwzględnieniu wymogów przewidzianych w: ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.), w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019  r. poz. 1231 ze zm.),  w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020  r., poz. 287 ze zm.) oraz zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). .

II. Słowniczek

 1.  Na potrzeby niniejszego Regulaminu wprowadza się następujące definicje:

a) ADRES ELEKTRONICZNY – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za  pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,

b) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

c) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz służący do złożenia zamówienia zawierający ilość zamawianych towarów, dane klienta i dane dotyczące dostawy zamawianego towaru,

d) INFORMACJA HANDLOWA – każda informacja przeznaczona bezpośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach,  z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,

e) KLIENT – podmiot dokonujący zakupów w Sklepie będący osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną albo jednostką organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystającą z Usługi Elektronicznej,

f)  KONSUMENT – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, 

g) LINK POTWIERDZAJĄCY – wysyłany przez Sklep na adres poczty elektronicznej Klienta link, poprzez kliknięcie którego Klient potwierdza złożenie Zamówienia oraz akceptuje warunki Zamówienia,   

h) REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu,

i)  SKLEP - Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: http://www.porcelanico.pl i będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną,

j)  SPAM -  wszelkiego rodzaju komunikaty, wiadomości i materiały przesyłane bez zgody Sprzedawcy innym klientom,

k)  SPRZEDAWCA – Akcess Starosta i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą  przy ul. Radzymińskiej 14 w Białymstoku (kod 15-863 ), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000004006, NIP: 5420203310 , REGON: 050015280,

l)  SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019  r. poz. 2460 ),

m) ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych; jest ona w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

n)  ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ -   rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się  na odległość przy wykorzystywaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna,

o)  TOWAR – towary dostępne w Sklepie oraz towary, do których sprzedaży zobowiązał się Sprzedawca po przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji z Klientem będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

p)  UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży towaru zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,

q)  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta  za pośrednictwem Internetu,

r)  ZAMÓWIENIE – dyspozycja zakupu towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji elektronicznej

III.     Informacje podstawowe i techniczne

1.  Korzystanie i rejestracja w Sklepie są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja i przestrzeganie Regulaminu.

2. Rejestracja w Sklepie wiąże się z podaniem danych Klienta. Podanie danych niekompletnych lub nieprawdziwych może uniemożliwić realizację zamówienia.

3.  Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest:

a)       dostęp do sieci Internet

b)       poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiające wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików "cookies" Internet Explorer 5.0, Netscape 7.0, Mozilla 1.3 lub ich nowsze wersje),

c)       włączona obsługa plików Cookies,

d)       konto e-mail w celu złożenia zamówienia.

4.  Sprzedawca zamieszcza za pośrednictwem internetu informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.porcelanico.pl i umożliwia drogą elektroniczną - zgodnie z niniejszym Regulaminem - zakup towarów znajdujących się w bazie Sklepu za pomocą Formularza zamówienia.

5. Umowa Sprzedaży polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dostawy Klientowi zamówionego towaru.

6.  Sprzedawca uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności Sklepu lub jego części w celu jego rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do Sklepu bez podania przyczyn.

7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania na stronie internetowej Sklepu treści o charakterze bezprawnym tj. m.in. naruszających dobra osobiste innych osób, o charakterze erotycznym lub pornograficznym, propagujących przemoc.

8. Sprzedawca na podstawie deklaracji producentów lub ich upoważnionych przedstawicieli oświadcza, że prezentowane w Sklepie towary są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium Polski, a także pozbawione są wad fizycznych i prawnych  

9.  Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

10. We wszystkich sprawach związanych z obsługą techniczną Sklepu, kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem Internetu odbywa się przez pocztę elektroniczną na adres porcelanico@porcelanico.pl.  Sprzedawca odpowiada na maile w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych z zastrzeżeniem odrębności wynikających z postępowań reklamacyjnych o których mowa w pkt. XIII Regulaminu.

IV.   Zagrożenia i odpowiedzialność

1.  Korzystanie ze Sklepu odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika Sklepu. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji poprawności działania Sklepu.

2.  Sprzedawca wskazuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak:

     a)   spam,

     b)   wirusy,

     c)   konie trojańskie,

     d)   ataki hakerskie.

3.   Sprzedawca podejmuje działania zmierzające do wyeliminowania wskazanych w ust. 2 zagrożeń, w szczególności przez:

      a)  kontrolę plików zapisanych  na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich,

      b)   przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu.

4.   Sprzedawca nie odpowiada w szczególności za:

a) jakiekolwiek szkody użytkownika Sklepu spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych,

b)   treści reklam umieszczanych w ramach Sklepu,

c)   spam, wirusy, konie trojańskie oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem Internetu,

d)  przerwy w funkcjonowaniu Sklepu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności z przyczyn technicznych, takich jak: konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd, ani też z przyczyn spowodowanych siłą wyższą, w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.;

e) szkody spowodowane przez działalnie użytkownika Sklepu niezgodne z niniejszym regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem ze Sklepu;

f)   szkody powstałe na skutek wykorzystania przez użytkowników Sklepu danych i informacji zawartych w Sklepie.

V.   Prawa autorskie

1.  Niniejszy Sklep jest własnością Sprzedawcy. Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 2019 , poz. 1231 ze zm.)

2.   Sprzedawca wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu, drukowanie i kopiowanie fragmentów Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego użytkownika Sklepu.

3. Sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Sprzedawca wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem ust. 2.

4.  Przystępując do korzystania ze Sklepu, użytkownik Sklepu ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wynik takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

5.  Wszystkie użyte w niniejszym Sklepie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

VI. Ochrona danych osobowych, RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest Akcess Starosta i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą  w Białymstoku.  
 2. Akcess Starosta i Wspólnicy Spółka Jawna jako administrator danych oświadcza, iż powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz ustawą z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019  r. poz. 1781 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych. 
 3. Wypełnienie przez klienta Formularza zamówienia albo przesłanie Zamówienia przez inne środki komunikacji elektronicznej równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji. 
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z działalnością Sklepu na adres e-mail np. informacje o prowadzonych przez Sklep akcjach promocyjnych.
 5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe  w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Sklepu, a także w celach marketingowych opisanych w Polityce Prywatności. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

   a)  ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., , poz. 344 ze zm.);

   b)  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.  1781, ze zm.);

   c) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),

   d)    innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

6. Szczegółowe informacje w przedmiocie przetwarzania danych osobowych przez Akcess Starosta i Wspólnicy Spółka Jawna zostały ujęte w Polityce Prywatności. Akceptując Regulamin, Klient potwierdza zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych opisanymi w Polityce Prywatności.

7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz ich usunięcia. 

VII.  Procedura i warunki  składania Zamówienia

 1.        W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient powinien wypełnić Formularz zamówienia dostępny na stronie http://www.porcelanico.pl lub pocztą elektroniczną. Złożone zamówienia powinno umożliwiać Sprzedawcy pełną identyfikację towaru, zamawianej ilości oraz warunków dostawy.

2.        Klient zobowiązany jest do wprowadzania na Formularzu zamówienia zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia, w tym: imię, nazwisko, adres email, adres dostawy, nr telefonu. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
3.        Zamówienia mogą być składane przez Klientów posiadających swoje indywidualne konto na stronie http://www.porcelanico.pl oraz Klientów, którzy takiego konta nie posiadają. Utworzenie indywidualnego konta Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie http://www.porcelanico.pl.
4.        Zamówienie składane przez Klienta powinno zawierać:
a)  określenie rodzaju i ilości zamawianych towarów, przy czym ilość towarów jest zawsze określana z dokładnością do jednego opakowania zbiorczego, w którym wytwórca towaru wprowadza go do obrotu,
b) oczekiwany termin dostawy (w przypadku towarów niedostępnych w aktualnej ofercie Sprzedawcy),
c)   wybór i zobowiązanie do pokrycia kosztów dostawy,
d)   określenie preferowanej formy płatności.
5.        W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanego zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta i uzyskać potwierdzenie zmienionych warunków zamówienia.
6.        Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
7.        W przypadku niektórych towarów niedostępnych w aktualnej ofercie Sprzedawcy, zamówienie zostanie skierowane do realizacji po wpłacie przez Klienta minimum 20% zadatku.

VIII.   Potwierdzenie i realizacja zamówienia

 1.  Chwilą złożenia Zamówienia poprzez Formularz zamówienia jest  potwierdzenie przez Sprzedającego dostępności i ceny towaru drogą mailową lub telefoniczną.

 2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, wskazanie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, informację o nadaniu numeru Zamówienia.

 3. Z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę informacji o wyborze metody płatności przez Klienta Zamówienia oraz akceptacji warunków Zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 4. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.porcelanico.pl. Zamówienia złożone po godz. 14 oraz w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

5. Zamówienia są realizowane na terenie Unii Europejskiej.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru.

7. Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy z magazynu Sprzedawcy, a w przypadku jego wysyłki powierzenie go przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (art. 544 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny z późn.zm.). Sprzedawca zapewnia sposób opakowania odpowiadający właściwościom rzeczy, w szczególności jej nienaruszalność (art. 545 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny z późn.zm.).

IX. Cena, sposób płatności

 1. Ceny towarów uwidocznione na stronie Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztu dostawy.
 2. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. Nie dotyczy to kosztów dostawy, jeżeli wybrany przez Klienta dostawca zmienił ceny swoich usług.
 3. Cena towaru obowiązuje dla jednego towaru z poszczególnej kategorii. Każda następna sztuka wymaga potwierdzenia dostępności i ceny przez Sprzedawcą.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji.
 5. Sprzedawca dopuszcza następujące formy dokonania zapłaty za towar:

a)    gotówką przy odbiorze,

b)    przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy wskazany w treści wiadomości, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, o której mowa w pkt. VIII ust. 2 niniejszego Regulaminu - przy czym Sprzedawca dokona wysyłki towaru na adres Klienta po otrzymaniu pełnej kwoty transakcji,
c)    za pobraniem przesyłką kurierską.

 

X. Gwarancja

1. Każdy towar oferowany przez Sklep porcelanico.pl posiada gwarancję producenta.

2. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu, czyli faktura VAT.

3. Jakiekolwiek problemy techniczne rozwiązywane są przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski (wskazane przez producenta/importera), których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.

XI. Transport i dostawa towaru

 1.   Dostawa towarów jest płatna. Koszt dostawy jest doliczany do wartości zamówienia.

2.   Koszt dostawy jest wskazany w Formularzu Zamówienia.

3.  Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć odpłatnie towar Klientowi transportem własnym (tylko w obrębie powiatu białostockiego) lub obcym w dowolne miejsce w Polsce. Usługa dostawy towaru nie obejmuje jego rozładunku. Klient może, po wcześniejszym uzgodnieniu, odebrać towar bezpośrednio z magazynu Sprzedawcy.

4.   Koszty dostawy (ceny brutto):

a)    odbiór osobisty z magazynu Sprzedającego – 10 zł,

b)   przesyłka kurierska lub transport własny Sprzedawcy (tylko powiat białostocki) – 150 zł za każde miejsce paletowe, jeżeli waga palety brutto nie przekracza 1100 kg

c)   w pozostałych przypadkach koszty transportu ustalane są w oparciu o poniższe zestawienie:

Waga paczki (w kg)

Koszt transportu

Do 3 kg

21,00

Powyżej 3 do 5

22,00

Powyżej 5 do 10

22,00

Powyżej 10 do 20

26,00

Powyżej 20 do 31,5

28,00

Powyżej 31,5 do 50

50,00

Powyżej 50 do 100

85,00

Powyżej 100 do 200**

169

Powyżej 200** do 500**

199

Powyżej 500**

Określana indywidualnie

 4 .   Istotne informacje dotyczące przesyłek:

Parametry paczki 

 

 • Maksymalna waga paczki w przesyłce – 31,5 kg*
 • Maksymalna długość – 200 cm
 • Wysokość + szerokość + długość < 300 cm
 • Maksymalna objętość paczki – 0,35 m3
 • Sprzedający jest zobowiązany przekazać Kurierowi przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i doręczenie bez ubytków oraz uszkodzeń
 • Sprzedający informuje, iż Przewoźnik ponosi odpowiedzialność do wartości rzeczywistej nie większej niż 5000 PLN za każdą paczkę w przesyłce oznaczoną listem przewozowym.
 • Na paczki o wartości powyżej 5000 PLN sugerujemy wykupienie dodatkowej ochrony, której koszt wynosi 0,1% zadeklarowanej wartości przesyłki.
 • Wpisanie wartości/kwoty pobrania powyżej 5000 PLN na liście przewozowym powoduje przystąpienie do dodatkowej ochrony, pod warunkiem uiszczenia opłaty z tego tytułu.
 • Dostawy przesyłek są realizowane w dni robocze w godzinach 8.00-16.00
 • Gwarantowany przez Przewoźnika termin doręczenia to godz. 16.00, 48 godzin od chwili złożenia zamówienia dla towarów o statusie „dostępne”.
 • Towary o statusie „ na zamówienie” będą wysyłane w terminie podanym przez Sprzedającego na stronie Sklepu. Termin wysyłki może także zostać ustalony  indywidualnie z Kupującym poprzez kontakt drogą mailową lub telefonicznie.  
 • Serwis „door to door” realizowany jest dla paczek o wadze do 31,5 kg
 • Dla przesyłek o wadze powyżej 31,5 kg istniej możliwość wykupienia usługi ,,Wniesienie”, której koszt jest ustalany w drodze indywidualnych uzgodnień z Kupującym.
 1. Pozostałe istotne Informacje dotyczące wysyłki towaru:

a)       przesyłka to całkowita ilość paczek wysłanych w tym samym czasie z jednego miejsca do jednego odbiorcy,

b)       maksymalne wymiary palet wynoszą: szerokość - 80 cm, długość - 120 cm, wysokości ładunku  180 cm,

c)       płytki ceramiczne wysyłane są zawsze na paletach bez względu na ilość wysyłanych paczek (nie więcej niż 500kg na palecie wraz z opakowaniem),

d)       istnieje możliwość nadania paczki o masie powyżej 31,5 kg przy czym sposób jej odbioru i dostawy musi zostać wcześniej ustalony z Klientem drogą mailową.

 1. Ostateczną wysokość kosztów przesyłki Sprzedawca wskaże Klientowi w wiadomości, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia o której mowa w pkt. VIII ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Towar pakowany jest w sposób uniemożliwiający identyfikację przedmiotów, które się w nich znajdują.
 3. Dokonując wysyłki towarów Sklep nie informuje kuriera lub inną firmę dostarczająca towar co znajduje się w przesyłce, o ile nie wymaga tego prawo.
 4. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan towaru i zgodność ze złożonym zamówieniem w chwili jego odbioru. Z chwilą odbioru przechodzi na Klienta prawo własności towaru oraz ryzyko związane z jego posiadaniem i użytkowaniem.

XII. Odstąpienie od umowy

Klientom będącym konsumentami zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020  r., poz. 287 ze zm.) przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego towaru. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu.  

 Pobierz Formularz odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku towarów o właściwościach określonych przez konsumenta, wyprodukowanych według jego specyfikacji lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać  drogą pocztową na adres: Akcess Starosta i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Radzymińska 14 w Białymstoku (15-863) lub drogą elektroniczną na adres mailowy: porcelanico@porcelanico.pl  oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
 3. Zwracany przez Klienta towar musi być kompletny. Klient zobowiązany jest zapewnić należyte pakowanie odsyłanego towaru uniemożliwiające jego uszkodzenie w czasie transportu. W przypadku, gdy towar nosi ślady użytkowania konsument jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru wskutek korzystania z towaru.  
 4. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Konsument zwraca towar Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument zobowiązany jest zapewnić należyte opakowanie odsyłanego towaru uniemożliwiające jego uszkodzenie w czasie transportu.  
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia konsumenta od Umowy sprzedaży Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez konsumenta ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument lub w inny wybrany przez konsumenta sposób zapłaty, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu z zastrzeżeniem ust. 8 
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub do momentu dostarczenia przez konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 8. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia następujących kosztów: 

a)  bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do Sklepu,

b) jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia konsumentowi towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

XIII. Reklamacje

 1. Klient przed dokonaniem odbioru towaru winien sprawdzić stan dostarczanej mu przesyłki w obecności osoby, która ją dostarczyła. Wszelkie reklamacje należy zgłosić w pierwszej kolejności osobie dostarczającej przesyłkę. Osoba dostarczająca przesyłkę ma obowiązek przyjąć zgłoszone reklamacje i dokonać spisania protokołu szkodowego opisującego stan przesyłki w momencie dostawy wraz z jej widocznymi uszkodzeniami. Klient może odmówić odbioru przesyłki uszkodzonej.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje uprawnienie – według własnego wyboru – do skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji przysługujących Klientowi od producenta towaru wg procedury opisanej w karcie gwarancyjnej albo do skorzystania z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 3. Uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi przysługuje Klientowi w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać naprawienia towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo w przypadku, gdy wada jest istotna może odstąpić od umowy sprzedaży.
 4. Klient nie będący konsumentem może złożyć reklamację poprzez przesłanie wypełnionego formularza reklamacji znajdującego się na stronie http://www.porcelanico.pl na adres: porcelanico@porcelanico.pl.  Klient będący Konsumentem może złożyć reklamację) lub pisemnie (list, faks, wiadomość email).
 5. Reklamacja pisemna powinna zawierać:

a)        imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Klienta

b)        numer zamówienia;

c)        oznaczenie reklamowanego towaru wraz z datą jego zakupu;

d)       numer konta bankowego Klienta;

e)        przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

f)         określenie roszczenia.

 1. Do realizacji roszczeń reklamacyjnych potrzebne jest udowodnienie zakupu towaru w Sklepie (np. poprzez dołączenie dowodu zakupu tj. faktury lub paragonu).
 2. . W przypadku reklamacji składanych przez Klientów będących Konsumentami reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcia reklamacji. W pozostałych przypadkach reklamacja będzie rozpatrywana w ciągu 30 dni od dnia jej przyjęcia.
 3. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca dokona na swój koszt wymiany albo naprawy towaru. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku gdy naprawa albo wymiana zareklamowanego towaru okażą się niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów poinformuje o tym niezwłocznie Klienta. W takim przypadku Klient będzie uprawniony do żądania obniżenia ceny towaru i zwrotu części ceny towaru lub zwrotu pełnej ceny towaru przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy. 
 4. Z uwagi na właściwości sprzętu i sposób prezentacji zdjęć i grafik, różnice w wyglądzie pomiędzy wizualizacjami towarów prezentowanymi za pośrednictwem sklepu, a towarem dostarczonym Klientowi nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru z tytułu niezgodności z umową.
 5. Sprzedawca informuje, że w przypadku płytek ceramicznych, kamienia naturalnego, paneli drewnianych i drewnopodobnych, tapet oraz innych okładzin ścian i podłóg, zastrzeżenia dotyczące ich właściwości takich jak: jakość powierzchni, jednolitość koloru (bądź jego odcieni) oraz wymiarów, winny być zgłaszane Sprzedawcy przed przystąpieniem do ich trwałego montażu do podłoża.
 6. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie.
 7. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii Europejskiej, zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów z konsumentami: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

XIV. Postanowienie końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu, zawierająca zestawienie zmian będzie umieszczona na stronie głównej Sklepu przez 14 kolejnych dni kalendarzowych od dokonania zmiany Regulaminu.
 3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie http://www.porcelanico.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w pkt V.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020r., poz. 344 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu z siedzibą w Białymstoku.
 8. Składający Zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 


Strona głównaStrona główna